loader image

The BlogShare

EAEE – SHEFRA 3584 – SafeSchools: A tool for Real-time Seismic Risk Assessment of School Buildings ∞ Kyriazis Pitilakis, Anastasia Kiratzi, Stelios Siskos, Christos Spandonidis, Dimitris Pitilakis, Stavroula Fotopoulou, Stella Karafagka, Christos Petridis, Maria Manakou, Konstantinos Kozalakis, Kostas Liakakis, Kostas Siozios, Fotis Giannopoulos and Nikos Demagos